Lolin NodeMCU ESP8266 CP2102 NodeMCU WIFI Serial Wireless Module
Raspberry Pi 3-MODB-1GB Motherboard (RASPBERRYPI3-MODB-1GB)
REES52 Raspberry Pi 4 with 4GB RAM (4 GB)