JHARKHAND SAMANYA GYAN 3/E (HINDI) PB....Sanjiv Kumar
Jharkhand Samanya Gyan
Lucent's Samanya Gyan
Objective Jharkhand Gk
Jharkhand Lok Seva Ayog Prarambhik Pariksha Samanya Adhyayan Shrinkhala Jharkhand Samanya Gyan Evam Anya Vividh Tathaya
Jharkhand General Knowledge
Jharkhand GK Previous Year MCQ & One-liner: Important for JPSC/JSSC/JTET/Jharkhand POLICE/All Jharkhand Competitive and Teaching exams (Hindi Edition)