Gudia Bhitar Gudiya
Jhoola Nat
Gunah Begunah
Chaak
Idannamam
Kahin Isuri Faag
Betava Bahati Rahee