உதங்க சபதம்: Utanka's Vow (மஹாபாரதக் கதைகள் Book 1) (Tamil Edition)
கருடனும்! அமுதமும்!!: Garuda and Ambrosia (மஹாபாரதக் கதைகள் Book 2) (Tamil Edition)
நாகர்களும்! ஆஸ்தீகரும்!!: Nagas and Astika (மஹாபாரதக் கதைகள் Book 3) (Tamil Edition)
துஷ்யந்தன் சகுந்தலை: Dushyanta and Sakuntala (மஹாபாரதக் கதைகள் Book 4) (Tamil Edition)
யயாதி: Yayati (மஹாபாரதக் கதைகள் Book 5) (Tamil Edition)
சந்தனு சத்தியவதி: Santanu and Satyavati (மஹாபாரதக் கதைகள் Book 6) (Tamil Edition)
அம்பை - சிகண்டி: Amba - Sikhandin (மஹாபாரதக் கதைகள் Book 7) (Tamil Edition)
வெற்றிமுழக்கம்: Vetrimuzhakkam (ஜெயம் Book 1) (Tamil Edition)
கொற்றங்கூடல்: Kotrangoodal (ஜெயம் Book 2) (Tamil Edition)
கர்ண பர்வம்: Karna Parva (முழுமஹாபாரதம் Book 8) (Tamil Edition)